Mention569443

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Wszystko powinno zostać uproszczone tak bardzo, jak to tylko możliwe, ale nie bardziej. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context280664
Property Object

Triples where Mention569443 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation539766 qkg:hasMention
Subject Property