Mention569444

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Wszystko powinno się konstruować w sposób możliwie najprostszy, ale nie uproszczony. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention569444 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation539766 qkg:hasMention
Subject Property