Mention569454

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Həddindən artıq olmamaq şərti ilə hər şey mümkün qədər sadələşdirilməlidir. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention569454 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation539766 qkg:hasMention
Subject Property