Mention573506

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Su augančiu populiarumu aš tampu vis bukesnis, tai be abejo labai dažnas fenomenas mūsų visuomenėje. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention573506 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation543602 qkg:hasMention
Subject Property