Mention583378

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Czasu nie ma, wszystko, co nas otacza, to wieczność. Bóg jest wiecznością, więc jest wszechobecny. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention583378 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation552934 qkg:hasMention
Subject Property