Mention585523

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Aš jaučiuosi didele dalimi visko kas gyva, todėl esu mažiausiai susirūpinęs dėl konkrečios žmogaus gyvybės pradžios ar pabaigos šioje amžinoje tėkmėje. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention585523 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation554977 qkg:hasMention
Subject Property