Mention726534

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Khi tôi xem xét chính mình và các phương pháp tư tưởng của tôi, tôi đi tới kết luận rằng tài năng kỳ ảo có ý nghĩa đối với tôi hơn là tài năng hấp thụ kiến thức thực tế. (vi)
so:isPartOf https://vi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Không nguồn (vi)
qkg:hasContext qkg:Context357900
Property Object

Triples where Mention726534 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation689077 qkg:hasMention
Subject Property