Mention874956

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Visdom er ikke resultatet af en uddannelse, men et livslangt forsøg på at opnå det. (da)
so:isPartOf https://da.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention874956 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation829093 qkg:hasMention
Subject Property