Mention887069

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Qoyun sürüsünün qüsursuz üzvü olmaq üçün ilk növbədə qoyun olmaq lazımdır. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention887069 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation840492 qkg:hasMention
Subject Property