Mention933018

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Aš esu deterministas. Taigi, aš netikiu laisvos valios koncepcija. Žydai tiki laisva valia, jie mano, kad žmogus pats kuria savo gyvenimą. Aš atmetu šią doktriną filosofiškai, tad šiuo atžvilgiu aš nesu žydas. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention933018 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation883734 qkg:hasMention
Subject Property